Sunday, August 30, 2009

DASAR BAHASA DAN PERANANNYA DALAM PEMBANGUNAN NEGARA

Matlamat Dasar Bahasa Kebangsaan Yang Ada Sekarang

Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara berbilang bangsa dan bahasa seperti Malaysia ialah masalah menentukan bahasa apakah yang patut digunakan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi kerajaan atau negara. Ini bukan sahaja merupakan masalah ideologi yang berkait dengan soal nasionalisme, perpaduan bangsa dan jati diri negara tetapi juga masalah pragmatisme, yakni masalah fungsi bahasa itu sebagai alat pembangunan negara. Untuk menyelesaikan masalah ini Malaysia memilih Bahasa Melayu untuk menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi negara yang merdeka selepas tahun 1957 di samping mengangkat tarafnya menjadi bahasa kebangsaan yang diharap akan berfungsi sebagai bahasa komunikasi luas dalam masyarakat pelbagai kaum dan bahasa.

Pelaksanaan Dasar Bahasa
Pada mulanya dasar bahasa itu dicurigai oleh sesetengah golongan, terutama dalam tahun-tahun 60-an. Mereka khuatir dasar itu boleh memusnahkan bahasa, budaya dan kepentingan pendidikan kaum-kaum bukan Melayu. Golongan elit berbahasa Inggeris pula khuatir bahawa pentadbiran negara dan sistem pendidikan kebangsaan yang dikendalikan dalam BM (menggantikan bahasa Inggeris) boleh memundurkan negara ini. Setelah kira-kira 40 tahun ternyata bahawa segala kekhuatiran itu tidak munasabah dan tidak beralasan. Rata-rata penduduk Malaysia menerima dasar bahasa yang ada sekarang. Bahasa-bahasa lain tidak termusnah kerana dasar bahasa itu membenarkan bahasa-bahasa lain digunakan dengan bebas dalam semua bidang kecuali untuk "maksud rasmi" kerajaan. Lihat kedudukan bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain dalam sektor swasta berbanding dengan kedudukan BM - bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara - dalam sektor yang sama. Lihat juga kegunaan bahasa Inggeris yang semakin meluas di institusi pengajian tinggi swasta yang berjumlah lebih 280 buah banyaknya di dalam negeri ini. Sistem pendidikan kebangsaan yang menggunakan BM sebagai bahasa pengantar utamanya (yakni di sekolah kebangsaan dan di institusi pengajian tinggi awam) tidak menjejaskan nasib pendidikan kaum-kaum bukan Bumiputra. Pelajar-pelajar bukan Melayu sudah membuktikan bahawa dasar itu tidak menjadi penghalang kepada mereka untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam bidang pendidikan melalui Bahasa Melayu, baik di peringkat SPM dan STPM mahupun di peringkat universiti. Dari tahun 1990 hingga tahun 1995 universiti awam dalam negeri yang menggunakan BM sebagai bahasa pengantar utamanya telah menghasilkan sebanyak lebih kurang 35,000 orang siswazah dalam bidang sains dan teknologi, 55% daripada mereka bumiputra dan 45% bukan bumiputra.

Isu dan Masalah

Ada kecenderungan di kalangan golongan elit berbahasa Inggeris di Malaysia, malah juga di kalangan pemimpin Melayu dalam kerajaan,untuk memberikan peranan atau taraf yang berbeza kepada Bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris (BI) dalam proses pembangunan negara. Mereka sering menegaskan bahawa BI penting sebagai "bahasa kemajuan", yang dimaksudkan ialah kemajuan ekonomi, perusahaan dan teknologi, manakala peranan Bahasa Melayu dianggap penting hanya sebagai "bahasa perpaduan" dan "bahasa rasmi" negara. Penegasan terhadap BI sebagai bahasa kemajuan itu dikatakan tidak akan menjejaskan peranan dan "martabat" Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan "bahasa perpaduan". Jadi, secara sedar atau tidak sedar, selepas tahun 1990 terutamanya, kerajaan seolah-olah membiarkan berlakunya dua jenis dasar bahasa di negara ini, yang satu dasar menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa kemajuan negara, yang satu lagi dasar memartabatkan Bahasa Melayu sebagai "bahasa perpaduan". Kalau ini benar maka kita percaya bahawa bukan sahaja nilai Bahasa Melayu sebagai "bahasa kemajuan negara" vis-a-vis bahasa-bahasa lain, khususnya BI, akan merosot bahkan peranannya sebagai "bahasa perpaduan" juga akan terjejas. Dan apabila nilainya sebagai "bahasa kemajuan negara" merosot apa perlunya penduduk Malaysia mempelajari Bahasa Melayu hingga ke peringkat universiti? Para pelajar akan lebih tertarik untuk mendapat diploma dan ijazah mereka daripada maktab dan universiti swasta yang menggunakan BI sebagai bahasa pengantar utamanya. Sektor swasta tidak akan menghargai siswazah yang keluar daripada institusi pengajian tinggi awam. Akibatnya, terdapatlah dua dasar bahasa di negara ini yang dibezakan oleh "sektor kegiatan": bahasa sektor awam atau sektor kerajaan yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam urusannya, dan bahasa sektor swasta yang menggunakan bahasa-bahasa lain, terutama BI, sebagai bahasa utamanya. Di sektor swasta Bahasa Melayu terpinggir dan nampaknya akan terus terpinggir apabila beberapa banyak agensi kerajaan dan kemudahan awam diswastakan. Jika keadaan ini tidak dikawal, kegunaan Bahasa Melayu dalam urusan-urusan tertentu kerajaan pun akan turut merosot, digantikan oleh bahasa Inggeris.

Taraf Bahasa Melayu Di Sektor Swasta

Peminggiran BM - bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara - dalam sektor swasta amat aneh memandangkan bahawa lebih 85% daripada penduduk Malaysia selepas Kemerdekaan mengetahui bahasa ini. Menurut suatu kajian, hanya kira-kira 25% sahaja penduduk Malaysia yang menguasai bahasa Inggeris di berbagai-bagai peringkat kefasihan, kebanyakannya di peringkat "Malaysian English", yakni bukan bahasa Inggeris tinggi. Jelas nampaknya bahawa penduduk Malaysia semakin lama semakin terpisah-pisah lagi oleh bahasa di luar sistem rasmi kerajaan, yang ketara ialah di sektor swasta. Kita boleh bertanya, apa gunanya sistem pendidikan kebangsaan menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa utamanya - pelajar memperoleh sijil SPM, STPM dan ijazah universiti dalam BM - jikalau dalam dunia pekerjaan dan profesion, di dalam dunia perusahaan dan kegiatan ekonomi di dalam negeri ini, bahasa ini tidak dihargai, tidak digunakan dengan berkesan?

Masalah "Budaya Bahasa"

(1) Setelah sekian lama kita mengambangkan BM sebagai bahasa rasmi negara dan sebagai bahasa utama dalam sistem pendidikan kebangsaan, kita dapati bahawa kesedaran terhadap nilai dan peranan bahasa ini dalam kehidupan harian "bangsa Malaysia" di luar sistem yang rasmi itu tidak tinggi, sehinggakan kerajaan terpaksa melancarkan gerakan Cintailah Bahasa Kebangsaan Kita dalam tahun 1987. Selain masalah terpinggirnya BM dalam sektor swasta sebagaimana yang tersebut di atas, kita juga melihat berlakunya apa yang disebut "pencemaran bahasa" atau salah guna bahasa itu di mana-mana sahaja, bukan sahaja dalam masyarakat bahkan juga di TV dan radio, malah juga di pejabat-pejabat kerajaan. Kejadian "code-switching" dan "code-mixture", yakni penggunaan Bahasa Melayu yang bercampur-baur dengan bahasa Inggeris, adalah kejadian yang cukup merebak. Dalam mesyuarat rasmi jabatan kerajaan, misalnya, bahasa campuran ini berlaku dengan leluasa sekali.

(2) Keadaan yang tersebut itu berlaku kerana beberapa sebab, antara yang lain-lain yang boleh kita sebutkan ialah: (a) pengguna dwibahasa BM-Bahasa Inggeris itu tidak cekap dalam kedua-dua bahasa, atau boleh jadi mereka lebih cekap dalam bahasa Inggeris daripada; (b) selepas Kemerdekaan bahasa Inggeris diajarkan sebagai bahasa wajib di sekolah, jadi lebih banyak penduduk Malaysia yang mengetahui bahasa Inggeris1. Masalah timbul apabila penguasaan bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu yang mereka pelajari itu tidak baik, tidak bermutu, maka berlakulah "code-switching" dan "code-mixture" yang menandakan betapa kacaunya pendidikan dan budaya bahasa di negara ini. (c ) kurangnya perhatian yang diberikan oleh ketua-ketua jabatan kerajaan dan juga oleh para menteri kita terhadap penggunaan BM yang baik dalam urusan pentadbiran kerajaan, dalam mesyuarat rasmi, di TV dan di radio.

Pengaruh bahasa Inggeris Yang kian meningkat

(1) Kedudukan bahasa Inggeris sebagai alat pengantar pendidikan tinggi di dalam negeri ini semakin dipupuk dan semakin penting setelah kerajaan membuat keputusan untuk menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam "kursus-kursus sains dan teknologi tertentu" di Institusi Pengajian Tinggi Awam, dan juga setelah Akta Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) diluluskan yang memberi kuasa kepada Menteri Pendidikan untuk membenarkan penggunaan bahasa Inggeris sebagai alat pengantar di pusat pengajian tinggi swasta. Dasar ini sudah tentu akan menyaingi, malah akan menggugat, kedudukan Bahasa Melayu yang kira-kira sudah mantap itu sebagai bahasa ilmu.

(2) Kami tidak nampak mengapakah dasar bahasa dan sistem pendidikan kebangsan yang sudah mantap dan diterima umum itu mesti dinyahstabilkan oleh perubahan yang baru itu. Kita tidak sekali-kali menentang rakyat Malaysia mempelajari bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa asing yang lain. Tetapi bahasa ini penting hanya untuk maksud-maksud tertentu sahaja, atau untuk menghubungi dunia luar (misalnya untuk urusan diplomatik, perdagangan antarabangsa, mempelajari ilmu dari negeri berbahasa Inggeris, dan sebagainya) tetapi tidak sebagai alat kemajuan atau pembangunan di dalam negara sendiri yang sebahagian besar penduduknya tidak memahami dan tidak perlu memahami bahasa asing itu untuk memajukan keadaan mereka. Jikalau pegawai diplomatik Malaysia tidak fasih berbahasa Inggeris mereka patutlah diberikan kursus intensif bahasa Inggeris sebagai program khusus. Sayugia diingatkan bahawa mengetahui bahasa Inggeris sahaja tidak bererti pegawai diplomatik itu dapat berhubung dengan seluruh dunia. Jikalau mereka bertugas di negeri Perancis, atau di negeri Arab atau di negeri Jepun, bahasa Inggeris boleh jadi tidak digunakan dengan luas.

(3) Tiada siapa di negara ini yang menentang BI. Soalnya ialah, apakah pentingnya bahasa ini sebagai alat kemajuan di dalam negeri ini, bukan di dunia luar. Pengalaman negara yang maju atau sedang maju seperti Jepun, Korea Selatan, Negeri Thai, Indonesia, dan Taiwan yang menggunakan bahasa sendiri (bukan bahasa pinjaman/bahasa asing) sebagai alat kemajuan negara dalam semua bidang, dan pengalaman atau keadaan negara bukan Barat yang tidak maju yang menggunakan bahasa asing/bahasa pinjaman sebagai bahasa rasmi/bahasa kemajuan negara hendaklah dijadikan teladan dasar bahasa kita.

Cadangan

Untuk memastikan bahawa taraf BM sebagai bahasa rasmi negara, bahasa pendidikan tinggi, bahasa kemajuan negara dan perpaduan yang sudah mantap itu tidak merosot ke taraf lama (sebelum Kemerdekaan) dan untuk mengelak berlakunya krisis dasar bahasa sehingga boleh menjejaskan perpaduan kaum dan kemajuan negara, kami kemukakan cadangan berikut:

(1) Penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara hendaklah dilaksanakan dengan tegas dalam semua bidang.

(2) Arahan atau seruan supaya BI digunakan untuk mengajarkan "kurus-kursus sains dan teknologi tertentu" di universiti awam hendaklah ditarik balik.

(3) Pemimpin Melayu berhenti bercakap di khalayak umum tentang "pentingnya bahasa Inggeris untuk kemajuan negara ini". Kesan psikologi, politik dan budayanya terhadap kedudukan Bahasa Melayu amat buruk. Sebaliknya mereka mesti mula menegaskan tentang pentingnya Bahasa Melayu sebagai alat pembangunan negara dalam konteks Wawasan 2020.

(4) Tujuan belajar BI sebagai bahasa kedua mesti jelas. Peranan dan pentingnya bahasa kedua tidak boleh disamakan dengan peranan dan pentingnya bahasa pertama (BM) sebagai alat pembangunan negara dan pembentuk jati diri bangsa.

(5) Kerajaan hendaklah memupuk penggunaan Bahasa Melayu di dalam sektor swasta.

Wednesday, August 26, 2009

Teknik P&P Komsas PMR & SPM

Pengajaran dan pembelajaran komponen sastera (komsas) selalunya tidak menyeronokkan dan biasanya membosankan murid. Mengapakah keadaan ini berlaku? Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh guru dan murid dalam pengajaran dan pembelajaran komponen sastera. Satu daripada alasannya ialah guru tidak mendapat pendedahan tentang teknik pengajaran dan pembelajaran komsas. Selain itu guru tidak berminat dengan sastera dan tidak memiliki kemahiran tentang sastera. Guru juga tidak berkeupayaan untuk menunjukkan contoh kepada murid tentang cara-cara karya sastera itu dipersembahkan. Bagi murid pula, mereka selalunya kurang berminat dengan komsas kerana teknik penyampaian guru itu sendiri yang membosankan. Guru tidak menggunakan bahan bantu belajar untuk menarik minat murid dan guru biasanya mengggunakan teknik yang konvensional dan tidak berpusatkan murid. Oleh yang demikian guru-guru haruslah menukar teknik pengajaran dan pembelajaran komsas yang kurang menarik yang diamalkan sebelum ini. Teknik yang dicadangkan ini juga berpusatkan murid dan menggalakkan mereka menggunakan bakat, kreativiti dan pengetahuan sedia ada murid dalam menjalankan aktiviti di dalam kelas.

Teknik pengajaran dan pembelajaran komsas yang dimaksudkan adalah seperti yang berikut:

(a) Teater Pembaca
(b) Teater Bercerita
(c) Persidangan Meja Bulat
(d) Monodrama
(e) Balang Kaca
(f) Stesen
(g) Kerusi Panas
(h) Peta Minda
(i) Improvisasi
(j) Mestamu
(k) Dekon
(l) Adaptasi

(a) Teater Pembaca

• Melibatkan beberapa orang murid yang membaca skrip sesebuah cerita di hadapan kelas.
• Mengutamakan penggunaan suara, sebutan, gerak badan dan mimik muka sahaja.
• Membantu penonton (murid) memahami, menghayati dan merasakan cerita itu seolah-olah sedang berlaku di hadapan mereka.
• Pelajar lain boleh mencatat maklumat penting berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
• Teknik ini sesuai untuk genre drama, cerpen, dan prosa klasik.

(b) Teater Bercerita

• Melibatkan seorang pencerita dan digabungkan dengan beberapa orang pelakon.
• Pencerita akan menyampaikan cerita, dan pelakon beraksi mengikut watak dalam cerita tersebut.
• Guru atau murid boleh menyediakan skrip terlebih dahulu.
• Murid lain boleh mencatat maklumat berdasarkan arahan guru.
• Teknik ini sesuai untuk genre drama, cerpen, novel, dan prosa klasik.

(c) Persidangan Meja Bulat
• Perbincangan dilakukan secara berkumpulan.
• Seorang murid menjadi ketua untuk mempengerusikan perbincangan dan seorang pencatat.
• Perbincangan berfokus pada isu yang ditetapkan oleh guru.
• Semua anggota kumpulan mesti memberi pendapat semasa perbincangan dijalankan.
• Wakil kumpulan akan membentang dapatan atau hasil perbincangan.
• Masa perbincangan 15 – 20 minit.
• Guru memantau dan membimbing kumpulan semasa perbincangan dijalankan.
• Teknik ini sesuai untuk semua genre sastera.

(d) Monodrama
• Satu teknik lakonan yang dilakonkan oleh seorang pelakon (murid)
• Pelakon mesti menghayati watak yang dipilih.
• Pelakon berusaha untuk meluahkan rasa hati supaya dapat menjelaskan peranan dan tindakan watak dalam sesuatu karya.
• Berdasarkan lakonan itu, murid lain dapat menilai perwatakannya dan perwatakan individu lain.
• Teknik ini sesuai untuk genre drama, cerpen, novel, dan prosa klasik.

(e) Balang Kaca
• Seorang murid berlakon sebagai watak utama.
• Murid-murid lain berlakon sebagai watak-watak lain dan mengelilingi watak utama.
• Watak-watak lain memberi pandangan terhadap watak utama.
• Watak utama tidak bercakap tetapi boleh memberi respons melalui mimik muka, gerak tubuh dan sebagainya.
• Teknik ini sesuai untuk genre drama, cerpen, novel, dan prosa klasik.

(f) Kerusi Panas
• Seorang murid dikehendaki memainkan peranan sebagai satu-satu watak.
• Murid berkenaan duduk di kerusi di hadapan kelas.
• Murid-murid lain mengajukan pertanyaan berkaitan perwatakan watak berkenaan.
• Murid yang duduk di kerusi mesti menjawab soalan sebagai watak yang sedang dilakonkannya.
• Pelajar lain mencatat perwatakan watak-watak dalam Lembaran Pengurusan Grafik (LPG) yang disediakan.
• Teknik ini sesuai untuk genre drama, cerpen, novel, dan prosa klasik.

(g) Improvisasi
• Aktiviti lakonan secara spontan yang mengisahkan kejadian, peristiwa atau situasi sebenar.
• Dijalankan dalam kumpulan antara 2 – 5 orang murid.
• Mereka diberi masa 10 – 15 minit untuk berfikir dan menyusun dialog.
• Teknik ini sesuai untuk genre drama, cerpen, novel, dan prosa klasik.

(h) Stesen
• Murid mencari maklumat secara berkumpulan dari satu stesen ke satu stesen.
• Maklumat di setiap stesen berbeza-beza berdasarkan arahan guru.
• Murid perlu pergi ke semua stesen untuk melengkapkan maklumat.
• Teknik ini sesuai untuk semua genre sastera.

(i) Peta Minda
• Murid mencatatkan maklumat tentang sesuatu aspek dalam bentuk peta minda.
• Peta minda boleh disediakan oleh guru lebih awal, atau pelajar sendiri membina peta minda itu.
• Teknik ini sesuai untuk semua genre sastera.

(j) Mestamu
• Murid melagukan sajak atau puisi tanpa muzik.
• Gunakan melodi lagu yang diminati/popular dan gantikan seni kata/lirik lagu itu dengan sajak atau puisi yang dipelajari.
• Murid lebih mudah mengingati sajak/puisi.
• Teknik ini sesuai untuk puisi seperti sajak, pantun, syair, gurindam, dan seloka.

(k) Dekon
• Seorang murid mendeklamasikan sajak atau puisi.
• Seorang atau beberapa orang murid melakonkan aksi yang sesuai dengan maksud sajak/puisi
• Murid lebih mudah mengingati sajak/puisi.
• Teknik ini sesuai untuk sajak.

(l) Adaptasi
• Murid mencipta karya dalam bentuk genre lain berdasarkan sesuatu genre. Misalnya, menulis pantun atau syair berdasarkan cerpen; menulis skrip drama berdasarkan sajak atau menulis sajak berdasarkan novel.
• Dapat mempelbagaikan kemahiran dan meningkatkan kreativiti murid.
• Teknik ini sesuai untuk semua genre sastera.

Peribahasa SPM

Peribahasa dalam Soalan Bahasa Melayu SPM
Oleh: Cikgu Mohd. Khir Kassim

Mulai tahun 2004, soalan Bahasa Melayu Kertas 2 SPM turut meliputi aspek peribahasa iaitu:
Soalan 3: Pengetahuan dan kefahaman tentang tatabahasa bahasa Melayu, ceraian (e).

Soalan peribahasa itu akan menguji murid-murid dari segi pengetahuan dan pemahaman tentang aspek peribahasa serta penggunaannya. Soalan-soalannya mungkin dalam bentuk memberikan peribahasa yang sesuai dengan pernyataan atau petikan yang diberikan, mengisi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai pada ruangan yang disediakan dalam ayat atau pernyataan, membina ayat berdasarkan peribahasa dan memberi maksud peribahasa. Jumlah markah bagi soalan ini ialah 6 markah. Berdasarkan trend soalan semasa, soalan yang akan dikemukakan adalah berdasarkan 3 peribahasa.

Peribahasa tersebut meliputi simpulan bahasa, pepatah, bidalan, perumpamaan, dan kata-kata hikmat. Oleh itu murid-murid dinasihatkan supaya menguasai seberapa banyak yang boleh tentang peribahasa Bahasa Melayu secara umum, di samping memberikan penekanan terhadap semua peribahasa yang terdapat dalam buku teks tingkatan 4 dan 5.

Untuk membantu murid-murid dalam mengenal pasti peribahasa yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 4, yang berikut disenaraikan peribahasa tersebut dengan muka suratnya sekali:

1. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. (m/s 10) (SPM 2004)
Dengan adanya kerjasama dalam masyarakat, keadaan masyarakat itu akan menjadi kuat dan sebarang pekerjaan dapat dilaksanakan dengan mudah.

2. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. (m/s 10 & 166) (SPM 2004)
Susah dan senang harus ditanggung bersama-sama.

3. Darah daging. (m/s 10)
Anak yang ada pertalian darah dengan ibu atau bapanya. Adat atau sesuatu kelaziman pada sesuatu kaum ataupun seseorang.

4. Seperti lembu dicucuk hidung. (m/s 166)
Orang bodoh yang mengikut perintah sahaja.

5. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. (m/s 166)
Generasi pelapis yang akan memikul tanggungjawab terhadap negara pada masa depan dan masing-masing mempunyai peranan yang sama penting.

6. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. (m/s 166)
Seimbang dari segi kedudukan dan sama tarafnya.

7. Jika melentur buluh biarlah dari rebungnya. (m/s 174 & 176)
Jika hendak mendidik anak hendaklah bermula sejak kecil lagi.

8. Tinggi gunung, tinggi lagi harapan kami. (m/s 174)
Hajat atau harapan yang begitu besar.

9. Genggam bara api biar sampai jadi arang. (m/s 174)
Apabila melakukan sesuatu pekerjaan, hendaklah dilakukan secara bersungguh-sungguh dan diusahakan sehingga berjaya.

10. Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. (m/s 174)
Sesuatu keputusan bergantung pada diri sendiri untuk melakukannya.

11. Tak lapuk dek hujan dan tak lekang dek panas. (m/s 234)
Sesuatu yang sentiasa dikenang atau diingati dan sukar untuk dilupakan.


Di samping itu, peribahasa yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu tingkatan 5 pula ialah:
.
Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. (m/s 3)
Setiap keinginan tentu ada cara untuk mencapainya.

Lintah darat. (m/s 15)
Peminjam wang yang mengenakan faedah yang tinggi pada peminjam.

Jauh perjalanan luas pengalaman. (m/s 80) ; banyak berjalan luas pengalaman. (m/s 252)
Semakin banyak pengalaman baru yang diperoleh jika kita pergi ke tempat orang.

Bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana muafakat. (m/s 91 & 116) (SPM 2004)
Sikap bersatu padu yang mementingkan semangat tolong-menolong antara satu sama lain.

Bukit sama didaki, lurah sama dituruni. (m/s 98) (SPM Ulangan 2007)
Susah dan senang harus ditanggung bersama-sama

Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. (m/s 15 & 98)
Jika ada perpaduan, rakyat akan menjadi kuat, dan kalau berpecah belah, negara akan hancur.

Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. (m/s 98)
Sikap bersatu padu yang mementingkan semangat tolong-menolong antara satu sama lain.

Seperti kacang lupakan kulit. (m/s 98) (SPM Ulangan 2007)
Orang yang tidak tahu mengenang budi.

Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. (m/s 98) (SPM Ulangan 2007)
Susah dan senang harus ditanggung bersama-sama.

Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. (m/s 99)
Perlu mengikut adat dan kepercayaan tempat kita berada pada masa itu.

Masuk ke kandang kambing mengembek, masuk ke kandang kerbau menguak. (m/s 99)
Walau di mana sekalipun kita berada, kita hendaklah mengikut cara hidup masyarakat di mana kita menetap kerana setiap masyarakat mempunyai adat resam serta cara hidup mereka yang tertentu.

Ibarat telur sesangkak, pecah sebiji pecah semua. (m/s 99)
Orang yang bermuafakat akan tetap setia antara satu dengan yang lain (jika seorang mendapat kesusahan, yang lain turut sama merasakannya.

Yang bulat tidak datang menggolek, yang pipih tidak datang melayang. (m/s 114, 115, 116 & 216)
Seseorang itu perlu berusaha untuk memperoleh sesuatu.

Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. (m/s 114)
Kalaulah kita hendakkan sesuatu kejayaan atau kesenangan, kita hendaklah sanggup menempuh kesusahan dan juga bekerja dengan cara yang bersungguh-sungguh.

Rajin dan usaha tangga kejayaan. (m/s 114)
Kejayaan akan dicapai jika disertai dengan usaha dan kerajinan.

Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. (m/s 115)
Sikap berjimat-cermat akan membolehkan seseorang itu menjadi kaya-raya.

Bak cendawan tumbuh selepas hujan. (m/s 115)
Sesuatu perkara yang terlalu banyak pada satu-satu masa.

Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. (m/s 116) (SPM Ulangan 2007)
Bersusah payah terlebih dahulu supaya dapat mengecap kesenangan pada masa akan datang..

19. Sediakan payung sebelum hujan. (m/s 189)
Hendaklah bersiap sedia dan beringat-ingat sebelum mendapat kesusahan.

20. Memerah otak. (m/s 115)
Memikirkan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh.

21. Genggam bara api, biarlah sampai jadi arang. (m/s 215)
Melakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh sehingga berjaya.

22. Bagai aur dengan tebing. (m/s 115)
Saling membantu antara satu sama lain.

23. Mencari jalan. (m/s 115)
Mencari ikhtiar untuk menyelesaikan sesuatu masalah.

24. Biar mati anak, jangan mati adat. (m/s 179 & 265)
Sikap menghormati dan sayangkan adat tradisi itu lebih daripada menghormati dan menyayangi anak sendiri.

Kesalahan Tatabahasa

Kesalahan Tatabahasa
Oleh: Cikgu Mohd. Khir Kassim

1. Kesalahan Ejaan

displin
malaysia
kemudahan awan
walaubagaimanapun
berkhawin
pokok diterbang
naskah

2. Kesalahan Imbuhan

mengalakkan
perwatakkan
berakibat
pemandu diingati
menggunakkan
perlantikan
pembalakkan

3. Kesalahan pemilihan perkataan

memandu dengan cepat
hendak tengok kawan
saya ada ingat
pada pendapatan saya

4. Kesalahan Tatabahasa yang Lain

Oleh kerana itu
Sehubungan itu
Justeru itu
Selain daripada itu
Ia dibuat daripada kayu
Ini kerana
Petikan membincangkan tentang
Di masa lalu

Teknik Mengolah Karangan STPM

Teknik Mengolah atau Mengembangkan Isi Karangan
Oleh: Cikgu Mohd. Khir Kassim
Guru Cemerlang Bahasa Melayu

Pendahuluan

Karangan yang baik haruslah diolah dengan mengembangkan isi iaitu menghuraikannya sambil mengemukakan bukti atau contoh yang sesuai. Dalam hal ini, kita jarang-jarang mendengar murid menghadapi masalah untuk mendapatkan isi karangan. Namun demikian kebiasaannya murid menghadapi masalah untuk mengolah atau mengembangkan isi karangan tersebut. Mereka selalunya menghadapi masalah untuk mengembangkan isi tersebut agar menjadi satu kesatuan idea dalam perenggan-perenggan karangan. Isi tersebut perlu dikembangkan menjadi satu pertautan idea antara satu perenggan dengan perenggan yang lain.
Murid-murid juga selalunya menghadapi masalah untuk menulis karangan yang menepati jumlah perkataan, seperti yang dikehendaki oleh soalan. Kerap kali berlaku, murid-murid menulis karangan yang jumlah perkataannya kurang daripada yang telah ditetapkan oleh soalan. Perenggan karangan juga biasanya tidak seimbang kerana terdapat perenggan yang panjang dan ada pula perenggan yang pendek. Perkara ini berlaku kerana murid-murid tiada teknik atau cara yang boleh membantu mereka untuk mengembangkan isi karangan agar seimbang antara perenggan. Oleh yang demikian, cikgu akan membincangkan teknik atau cara-cara untuk mengolah atau mengembangkan isi karangan.

Keperluan Soalan

Bagi peperiksaan STPM, bahagian ini akan mengemukakan 4 soalan karangan yang berdasarkan isu-isu semasa. Berdasarkan trend soalan semasa, terdapat satu soalan yang biasanya merujuk kepada soalan karangan berformat. Murid-murid dikehendaki menulis sebuah karangan yang panjangnya hendaklah antara 650 hingga 700 perkataan dengan berdasarkan 4 soalan yang dikemukakan dalam peperiksaan STPM.

Untuk menghasilkan karangan yang baik, empat proses yang berikut perlu diikuti oleh pelajar, iaitu:
i. Membaca semua soalan
ii. Membuat pemilihan dan perancangan
iii. Menulis karangan
iv. Membuat semakan

Selepas proses pertama dan kedua itu dilakukan, barulah murid menjalankan proses yang ketiga iaitu menulis karangan. Proses menulis karangan akan melibatkan pengolahan dan pengembangan isi karangan yang diperoleh dalam proses yang kedua. Proses inilah yang paling rumit dan mencabar kebolehan, kemahiran dan pengetahuan murid. Oleh hal yang demikian, proses yang ketiga ini perlulah diberikan tumpuan utama kerana markah karangan murid akan ditentukan oleh proses yang ketiga ini.

Teknik Mengolah Karangan dengan Menggunakan Formula

1. Pendahuluan

i. Ikatan 2 Hati (IKTHH- Isi, Kesan, Tindakan, Hasil, Hubung kait)

Contoh perenggan pendahuluan
Statistik kemalangan jalan raya seringkali meningkat pada musim perayaan utama negara kita. (I) Hal ini telah menyebabkan banyak kecederaan berlaku dalam kalangan pengguna jalan raya di samping banyak juga nyawa manusia yang terkorban. (K) Oleh itu pihak berkuasa telah meningkatkan usaha untuk mengurangkan kemalangan jalan raya seperti penguatkuasaan undang-undang melalui “ops sikap” dan juga kempen keselamatan jalan raya. (T) Diharapkan jumlah kemalangan jalan raya akan dapat dikurangkan setelah langkah-langkah yang berkesan diambil oleh pihak berkuasa. (H) Oleh yang demikian usaha pihak berkuasa itu perlu diteruskan bukan sahaja pada musim perayaan malah pada hari-hari biasa untuk mengurangkan kes kemalangan jalan raya daripada terus meningkat di negara kita . (H) (96 perkataan)

ii. Ismail Kena Cium Lembu Hitam (IKCLH – Isi, Kesan, Contoh, Langkah, Hasil)

Contoh perenggan pendahuluan
Terdapat projek perumahan yang terbengkalai atau tidak disiapkan oleh pemaju perumahan di negara kita. (I) Hal ini sudah tentu akan menyusahkan pembeli–pembeli rumah yang mengharapkan rumah mereka disiapkan mengikut jadual yang telah ditetapkan. (K) Terdapat beberapa kes seperti ini yang berlaku di Kuala Langat, Gombak dan Hulu Langat, iaitu seperti yang dilaporkan oleh media massa arus perdana. (C) Oleh itu pihak berkuasa perlu mengambil tindakan tegas terhadap pemaju perumahan yang bersikap seperti “harapkan pagar, pagar makan padi” ini untuk mengatasi masalah tersebut sebelum menjadi lebih serius. (L) Diharapkan langkah tersebut akan dapat mengatasi masalah yang terpaksa ditanggung oleh pembeli rumah yang hendak berpindah ke rumah sendiri. (H) (96 perkataan)
2. Isi Karangan
i. 5W1H (Apa, Siapa, Mengapa, Bila, Di mana, dan Bagaimana)

Contoh perenggan isi
Kemalangan jalan raya yang berlaku kebanyakannya berpunca daripada sikap pengguna jalan raya yang cuai. Mereka biasanya tidak menumpukan perhatian semasa memandu kenderaan di jalan raya. (A) Kebiasaannya juga mereka menggunakan telefon bimbit semasa memandu kenderaan ataupun memandu dalam keadaan mengantuk. (M) Keadaan ini seterusnya menyebabkan pemandu kenderaan hilang kawalan dan seterusnya menyebabkan berlakunya kemalangan. (Ba) Oleh yang demikian, pengguna jalan raya perlulah berhati-hati dan tidak cuai semasa memandu kenderaan di jalan raya agar kemalangan dapat dielakkan daripada berlaku. Hal ini bertepatan dengan pepatah Melayu iaitu beringat sebelum kena dan janganlah sudah terhantuk baru nak tengadah. (M) (79 perkataan)

ii. Individu dan Keluarga (Inke), Masyarakat (Kawan, Jiran dan Sekolah), Negara, Teknologi, dan Antarabangsa. ((InkeManeTekA)

Contoh perenggan isi
Salah satu punca penagihan dadah adalah disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. (Kawan) Para ramaja biasanya mudah terpengaruh oleh perbuatan yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka. Selain itu mereka juga ingin tahu dan ingin mencuba perkara tersebut. Hal ini seterusnya akan menyebabkan mereka ketagih terhadap dadah dan sukar untuk meninggalkannya.

iii. Inikah Hasilnya Cinta (IKHC – Isi, Kesan, Huraian, Contoh)

Contoh perenggan isi
Aktiviti sukan yang kita lakukan setiap hari sebenarnya boleh menyihatkan badan kita. (I) Hal ini demikian kerana semasa kita bersukan, badan kita akan mengeluarkan peluh yang mengandungi bahan yang tidak diperlukan oleh badan. (K) Perkara ini disebabkan oleh jantung kita akan bekerja dengan kuat dan mengepam darah ke seluruh badan. Seterusnya perjalanan darah di dalam salur darah kita akan menjadi lancar dan dapat mengelakkan salur darah kita daripada menjadi sempit atau tersumbat (H) Contoh aktiviti sukan yang boleh kita lakukan adalah seperti bermain bola sepak, badminton, hoki, dan berjoging. (C)

3. Penutup/kesimpulan
i. Rasa Cinta Aku Hilang (RCAPH – Rumusan, Cadangan, Ancaman,Peribahasa Harapan)

Contoh perenggan kesimpulan
Kesimpulannya, masalah rasuah perlulah ditangani segera oleh pihak berkuasa di negara kita. (R) Oleh yang demikian pihak berkuasa perlulah mengadakan kempen secara besar-besaran tentang keburukan rasuah. Kempen tersebut bolehlah dijalankan di media-media massa arus perdana dan juga melalui ceramah yang dijalankan oleh pegawai-pegawai Badan Pencegah Rasuah. (C) Hal ini demikian kerana jika masalah rasuah tidak diatasi sudah tentu akan merosakkan jentera pentadbiran negara. Jika jentera pentadbiran negara kita rosak sudah pasti kita semua yang akan menerima padahnya.(A) Perkara ini bertepatan dengan ungkapan, lebih baik mencegah daripada mengubati sesuatu penyakit. Jadi, kita semua berharap agar masalah ini dapat ditangani dengan berkesan sebelum berleluasa atau menjadi lebih serius. (H)
(102 perkataan)

ii. Kena Hati-Hati (Kesimpulan, Hurai, Harapan)

Contoh perenggan kesimpulan
Kesimpulannya semua pihak perlu bekerjasama untuk membanteras jenayah yang berlaku di negara kita ini daripada menjadi lebih serius. (K) Oleh hal yang demikian, anggota masyarakat perlulah membantu pihak berkuasa dengan melaporkan kejadian jenayah yang berlaku dengan segera. Dengan perkataan lain anggota masyarakat turut memainkan peranan sebagai mata dan telinga kepada pihak polis dalam memberikan maklumat tentang sebarang kegiatan jenayah. (H) Dengan cara itu masalah jenayah ini diharapkan dapat dikurangkan dan dibanteras daripada terus berlaku di negara kita. Seterusnya hal ini membolehkan masyarakat di negara kita ini hidup dalam keadaan aman, tenteram dan harmoni.(H)

Penutup
Teknik yang dibincangkan tadi diharapkan dapat membantu murid-murid dalam menghuraikan dan mengembangkan isi karangan dengan baik. Diharapkan juga murid-murid dapat membina setiap perenggan karangan dengan teratur dan seimbang. Perenggan pendahuluan, perenggan isi, dan perenggan kesimpulan akan menjadi seimbang jika olahan dan huraian dirancang dengan baik dan jumlah perkataan yang dikehendaki akan dapat dipenuhi oleh murid-murid. Di samping itu murid-murid juga dinasihatkan agar membaca bahan-bahan bacaan yang relevan dan sesuai untuk membantu proses pengolahan dan pengembangan isi karangan. Murid-murid turut digalakkan membaca suratkhabar Utusan Malaysia dan Berita Harian, majalah Dewan Masyarakat, Dewan Siswa, Pelita Bahasa, Fokus, Kosmik dan sebagainya. Selain itu murid-murid juga dinasihatkan supaya banyak berlatih untuk mengembangkan isi karangan supaya tidak menghadapi masalah semasa berada di dalam dewan peperiksaan. Selamat mencuba formula baru ini.

Sunday, August 23, 2009

Khasiat Buah Kurma

Kurma adalah sejenis tumbuhan (Palma) atau dikenali dalam bahasa saintifiknya sebagai Phonex dactylifera yang berbuah dan boleh dimakan sama ada yang masak atau yang mentah. Kebanyakan pokok kurma tumbuh di negara-negara Arab dan mempunyai berbagai-bagai jenis. Antara kurma yang terkenal ialah kurma Mekkah dan Madinah yang dikatakan mempunyai berpuluh-puluh jenis. Dikalangan penduduk di negara-negara Arab kurma adalah makanan utama mereka, malah dikalangan orang kita juga kurma sudah menjadi bahan makanan yang digemari. Selain rasanya yang manis dan tahan lama serta tidak perlu dimasak, kurma juga mempunyai khasiat yang banyak dan menjadi makanan utama Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Terdapat di dalam al-Qur’an ayat yang menyatakan tentang kelebihan buah kurma ini, yang dialami oleh Sayydatuna Maryam ketika beliau mengandung Nabi Isa ‘Alaihi Salam sebagaimana tersebut di dalam surah Maryam ayat 25:

Tafsirnya : "Dan gocangkan batang kurma itu kepadanya, nanti ia gugurkan atasmu kurma yang masak.

Ayat di atas menjelaskan tentang khasiat buah kurma kepada kaum wanita yang sedang dalam nifas, bila mana Allah memerintahkan Maryam memakannya sedang beliau dalam keadaan lemah selepas bersalin. Penemuan kajian sains tentang khasiat buah kurma yang kaya dengan unzur zat besi dan kalsium telah membuktikan bahawa perubatan cara Islam yang terkandung di dalam al-Qur’an dan hadis Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bukanlah jenis perubatan yang semata-mata sesuai dengan keadaan iklim masyarakat Arab sahaja atau sudah ketinggalan zaman, tetapi ia adalah perubatan yang diiktiraf oleh dunia antarabangsa. Malah ia lebih baik daripada ubat-ubatan moden yang menggunakan berbagai campuran dadah yang boleh mengakibatkan kesan sampingan yang lain.

Unsur zat besi dan kalsium yang terdapat di dalam buah kurma adalah unsur yang paling tinggi bagi membentuk susu ibu. Bagi Ibu-ibu yang mempunyai masalah kekurangan susu, maka dengan memakannya dapat menggalakkan pertambahan kandungan susu. Ianya juga berperanan dalam pertumbuhan kanak-kanak damit dan pembentukan darah dan sumsum tulang. Antara kajian lain yang dijalankan membuktikan bahawa kurma antara makanan yang paling pantas diproses sebagai bekalan tenaga. Kurma tersebut akan segera dibakar dan ia akan disalurkan ke bahagian anggota lain dan otak.

Berdasarkan ini juga Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam menganjurkan kita supaya berbuka puasa dengan buah kurma sebagaimana sabdanya daripada Anas bermaksud :"Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam berbuka puasa dengan beberapa biji buah kurma sebelum sembahyang. Sekiranya tiada terpadat kurma, maka Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam akan berbuka dengan beberapa biji anggur. Sekiranya tiada anggur, maka Baginda meminum beberapa terguk air.

(Hadis riwayat Ahmad)

Thursday, August 20, 2009

MBMMBI......APA ITU MBMMBI??????..

KENYATAAN AKHBAR
YAB TIMBALAN PERDANA MENTERI DAN MENTERI PELAJARAN MALAYSIA
TAN SRI MUHYIDDIN HJ. MOHD YASSIN

MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU,
MEMANTAPKAN BAHASA INGGERIS:
TAWARAN BARU SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA

8 JULAI 2009


Kabinet hari ini meluluskan cadangan strategi Kementerian Pelajaran untuk memartabatkan Bahasa Melayu dan memantapkan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Inggeris di semua peringkat persekolahan.

Strategi ini dirangka berdasarkan hasil kajian dan pemantauan yang telah dilakukan oleh Kementerian Pelajaran mengenai pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) sejak dasar ini mula dilaksanakan pada tahun 2003.

Sehubungan itu, Kementerian Pelajaran ingin mengumumkan pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains di sekolah kebangsaan akan dilaksanakan dalam bahasa Malaysia.

Pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil pula akan dilaksanakan dalam bahasa ibunda masing-masing.

Keputusan Kabinet untuk pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik ini akan mula berkuatkuasa pada tahun 2012. Pelaksanaan akan diadakan secara bertahap di Tahun Satu dan Tahun Empat di sekolah rendah dan Tingkatan Satu dan Tingkatan Empat di sekolah menengah bermula pada tahun 2012. Perubahan ini bagaimanapun tidak melibatkan Tingkatan Enam dan Matrikulasi.

Untuk memastikan pelaksanaan ini tidak menjejaskan pencapaian murid yang sedang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMI), pengajaran dan peperiksaan untuk kedua-dua mata pelajaran ini akan dibuat dalam dwi bahasa sehingga kohort terakhir PPSMI tamat pada tahun 2014.

Kerajaan mengambil keputusan ini setelah meneliti secara terperinci hasil kajian dan pemantauan mengenai PPSMI yang menunjukkan bahawa PPSMI tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dihasratkan.

Apa yang dilaksanakan ialah PPSMI/BM, iaitu guru-guru mengajar pelajaran Sains dan Matematik dalam dwi bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Pemantauan Kementerian Pelajaran pada tahun 2008 mendapati:
 • Hanya sebahagian kecil guru menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik.
 • Secara purata peratusan penggunaan bahasa Inggeris adalah antara 53–58 peratus daripada keseluruhan masa yang diperuntukkan bagi mata pelajaran Sains dan Matematik.
 • Hanya sebahagian guru Matematik dan Sains di sekolah menengah dan rendah yang mengambil ujian Penilaian Tahap Profisiensi bahasa Inggeris pada tahun 2008 mencapai tahap profisiensi.
 • Peratusan murid yang mendapat gred A, B dan C bagi mata pelajaran Sains dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) 2008 telah merosot daripada 85.1 peratus kepada 82.5 peratus bagi sekolah bandar dan daripada 83.2 peratus kepada 79.7 peratus bagi sekolah luar bandar. Bagi mata pelajaran Matematik, pencapaian murid bandar telah merosot daripada 84.8 peratus kepada 80.9 peratus manakala pencapaian murid luar bandar merosot daripada 80.9 peratus kepada 77 peratus.
 • Jurang pencapaian antara sekolah bandar dan luar bandar dalam mata pelajaran Sains dan Matematik semakin melebar semasa PPSMI dilaksanakan.

Selain daripada pemantauan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran, Laporan Trends in Mathematics and Science Study 2007 menyatakan kedudukan murid Malaysia dalam mata pelajaran Sains telah merosot daripada tangga ke-20 pada tahun 2003 ke tangga ke-21 pada tahun 2007. Bagi mata pelajaran Matematik pula, kedudukan murid kita telah merosot daripada tangga ke-10 pada tahun 2003 ke tangga ke-20 pada tahun 2007.

Kajian universiti-universiti tempatan pula mendapati tahap peningkatan penguasaan bahasa Inggeris murid adalah nominal, iaitu tidak lebih 3 peratus sepanjang pelaksanaan PPSMI. Tahap penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan murid terutamanya di luar bandar masih rendah menyebabkan mereka sukar untuk memahami pengajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris.

Berdasarkan pengamatan ini, kerajaan yakin bahawa Sains dan Matematik perlu diajar dalam bahasa yang mudah difahami oleh murid, iaitu bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan, bahasa Cina di SJK(C) dan bahasa Tamil SJK(T).

Kerajaan juga telah memutuskan agar pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Inggeris di semua peringkat persekolahan dimantapkan.

Sehubungan itu, Kementerian Pelajaran akan melaksanakan langkah-langkah berikut untuk memantapkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan murid.

 • Menambah bilangan guru bahasa Inggeris seramai 13,933 orang untuk memantapkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan murid. Ini termasuklah 1000 orang guru luar negara, 600 orang guru bersara dan 12,333 guru tambahan daripada IPGM, IPTA dan IPTS. Keutamaan akan diberikan kepada sekolah luar bandar dan pedalaman untuk mendapatkan guru terbaik. Pihak Kementerian juga akan menyediakan guru penolong bahasa Inggeris gred DG 41 bagi kelas besar seperti kelas yang melebihi 35 murid di Tahun Satu dan Dua untuk meningkatkan ”contact time” antara guru dan murid.
 • Peruntukan waktu bahasa Inggeris bagi SK Tahap I ditambah sebanyak 90 minit daripada 240 minit menjadi 330 minit seminggu manakala bagi Tahap II ditambah sebanyak 90 minit daripada 210 minit menjadi 300 minit seminggu.
 • Peruntukan waktu bahasa Inggeris bagi SJKC/T Tahap I ditambah seratus peratus iaitu daripada 60 minit menjadi 120 minit seminggu manakala bagi Tahap II ditambah sebanyak 30 minit daripada 90 minit menjadi 120 minit seminggu.
 • Peruntukan waktu bahasa Inggeris bagi Tingkatan Satu hingga Enam ditambah sebanyak 80 minit daripada 200 minit menjadi 280 minit seminggu.
 • Peruntukan waktu bagi MUET untuk Tingkatan Enam ditambah sebanyak 80 minit daripada 320 minit menjadi 400 minit seminggu.
 • Peruntukan waktu bahasa Inggeris bagi Matrikulasi ditambah seratus peratus iaitu daripada 3 jam menjadi 6 jam seminggu.
 • Program Sastera Kontemporari Kanak-Kanak Bahasa Inggeris diperkenalkan kepada semua murid Tahap II untuk mengukuhkan minat membaca di kalangan murid di samping memperkenalkan unsur-unsur sastera.
 • Makmal bahasa Inggeris akan diwujudkan di sekolah-sekolah untuk memudahkan murid mempelajari bahasa Inggeris dengan lebih berkesan.
 • Teknologi maklumat akan dimanfaatkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris melalui penggunaan perisian komputer yang sesuai.
 • Pelajaran tatabahasa Inggeris akan diberikan penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran BI.
 • Untuk mendedahkan murid dengan istilah-istilah sains dan teknologi dalam bahasa Inggeris, elemen sains dan teknologi akan diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris.

Selaras dengan hasrat untuk memartabatkan Bahasa Malaysia, Kementerian Pelajaran akan melaksanakan transformasi kurikulum Bahasa Malaysia di sekolah rendah dan menengah dengan memberi fokus kepada penguasaan asas kemahiran berbahasa di kalangan murid melalui pendekatan modular yang bersepadu, seimbang dan holistik. Modul yang disediakan meliputi aspek kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis, serta penguasaan tatabahasa dan seni bahasa. Pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa diberi penekanan dalam kurikulum BM sekolah rendah.

Di peringkat sekolah menengah, transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan memberikan penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek kesusasteraan Melayu di samping memantapkan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis serta penguasaan tatabahasa dan seni bahasa. Penekanan terhadap aspek Kesusasteraan Melayu bertujuan untuk memperkayakan aspek kebahasaan di samping menonjolkan aspek pemikiran, nilai, budaya masyarakat Malaysia.

Dengan keputusan ini, kerajaan menawarkan pendekatan baru dalam pengajaran Sains, Matematik, Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Kerajaan percaya bahawa dengan pendekatan baru ini kita akan dapat memartabatkan Bahasa Malaysia, memantapkan penguasaan Bahasa Inggeris dan meningkatkan keupayaan murid untuk menguasai ilmu sains dan teknologi yang amat penting untuk masa depan negara.

Tuesday, August 18, 2009


Pagi ni celik sahaja mataku daripada tidor....gambaran wajah ibu terpancar dibenak fikiran dan hati aku.Rindu yang tidak keruan. Mungkin ibu juga sedang teringat akan anaknya ini. Ibu syazwa rinduuuuuuuuu sangat kat ibu walaupun setiap masa kita berhubung. Terima kasih kerana sentiasa mendorong dan menasihati syazwa. Hidup syazwa kerana ibu. Terima kasih atas segalanya sejak aku dilahirkan hingga umurku kini 22 tahun.....ibu sentiasa dan akan kekal dalam sanubari syazwa.....

Monday, August 17, 2009

errmm...di makmal komputer bahasa...18 Ogos 2009..

Hari ni wujudlah satu blog aku sendiri yang akan aku kongsikan bersama teman-teman tentang peredaran dunia pendidikan mahupun perihal lain yang boleh diceritakan nanti. Sebalik rindu aku ini akan aku coretkan tentang isu bahasa dunia kita hari ini terutamanya, berkaitan dengan bahasa Malaysia....InGatttttt bukan Bahasa Melayu tetapi Bahasa Malaysia!!!!!!!!!Susah kan nak perkatakan tentang penggunaan bahasa kita sekarang dalam sistem pendidikan...tiada penetapan...kita boleh lihat dengan perlaksaan dasar PPSMI...Kalau nak ikutkan standard antarabangsa memang patutlah kita gunakan Bahasa Inggeris tapi kita juga harus fikirkan bagaimana pembelajaran budak-budak yang tidak mahir dalam Bahasa Inggeris...Betulllllllll semuanya boleh dibantu untuk belajar Bahasa Inggeris tapi tidak semua orang mempunyai kecekapan untuk mahir serta-merta.Pucuk pangkalnya kita perlu memikirkan perasaan mereka yang sedang merangkak-rangkak untuk mengejar pembelajaran yang diajar dalam kelas.